Salgs- og leveringsbetingelser Billigfitness.no

Nettbutikken Billigfitness.no er eid av det danske selskapet Fitness & Nutrition APS. Selskapet tilbyr et bredt spekter av fitness utstyr.

Billigfitness.no følger norsk lovgivning, og du som forbruker er beskyttet av gjeldende norske lover og regler. I tillegg tilbyr billigfitness.no hele 365 dagers full returrett på uåpnede produkter, og eventuelle returer sendes til vår returadresse i Norge.

Alle varene fraktes til deg med Posten, og prisene du ser i betalingsløsningen er alltid inkludert alle avgifter, som for eksempel merverdiavgift og eventuelle tollavgifter. Alle pakker sendes med sporingskode, slik at du kan følge din pakke når den sendes til deg.

Fraktprisene er fra 69NOK til postombud/utleveringssted og 99NOK ved hjemlevering. Om pakken er over 20 kg blir den alltid levert hjem til kunden. 

Under kan du lese våre komplette salgsbetingelser, som er basert på forbrukerombudets standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett. Dersom du har spørsmål til våre salgsbetingelser er du velkommen til å kontakte vår kundeservice pr e-post info@billigfitness.no eller pr telefon 23 96 01 32.

 

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer på Billigfitness.no. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom Kjøper og Selger består av opplysningene Selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene Selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

Partene

Eieren:

Firmanavn: Fitness & Nutrition ApS 

Adresse: Karlebovej 59, 3400 Hillerød DK 

Cvr nummer: 36735120


Selger:
Firmanavn: Billigfitness.no NUF 

Adresse: C/O Athene Accounting AS, PB 4691 Nydalen, 0405 Oslo Norway
E-post: info@billigfitness.no

Telefonnummer: 23 96 01 32
Org. nr.:
916 895 275


Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

2. Priser 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift og evt. tollavgift. Prisene oppgis i norske kroner.

Opplysninger om de totale kostnadene Kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

  

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperens bestilling er mottatt av Selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

4. Ordrebekreftelse

Når Selgeren har mottatt Kjøperens bestilling, sender Selgeren en ordrebekreftelse via e-post til Kjøperen umiddelbart.

Det anbefales at Kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør Kjøperen ta kontakt med Selger så snart som mulig.

 

5. Betaling 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selgeren til Kjøperen. Kjøp på Billigfitness.no kan foregå med VISA, VISA Electron og MasterCard Maestro.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Det er også mulig å velge betaling gjennom Klarnas betalløsninger. 

 

6. Levering m.v.

Selger sørger for levering av varen til Kjøper med Posten. Forventet leveringstid fra ordretidspunkt til mottatt varer er mellom 3-6 arbeidsdager. Når pakken sendes fra Selger vil Kjøper motta en e-post med sporingskode slik at Kjøper kan følge pakken. Kjøper vil motta en ny melding når pakken er klar til henting på utleveringssted. Rask levering forutsetter at Posten overholder sine leveringsfrister. Selger kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos Posten.

Dersom Kjøper ikke henter varen fra utleveringsstedet innen 14 dager vil varen bli sendt tilbake, og Kjøper vil bli belastet 199,- kroner.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøperen når varen er overtatt av Kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og Kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

  

8. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen. Angrerett innebærer at Kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Billigfitness.no gir Kunden rett til å returnere en vare i hele 365 dager etter at varen er mottatt. Kjøperen kan dog ikke angre på kjøp av varer som av hensyn til hygiene og helsevern ikke er egnet for retur når varens forseglingen er blitt brutt. Øvrige unntak fra angreretten er definert i Angrerettlovens § 22. 

Meldingen om retur må inneholde Kundens navn, hvilket ordrenummer returen gjelder, en kort beskrivelse av hvorfor Kjøper ønsker å returnere varene samt hvordan Kjøperen vil returnere varen til Selgeren. Meldingen gis til Billigfitness.no via e-post info@billigfitness.no eller pr telefon 23 96 01 32.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til Kjøperen innen 14 dager fra den dag Selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Selgers rådighet. Ved bruk av angrerett må Kjøperen betale for retur av varen til Selgeren. Kjøperen er ansvarlig for eventuelt bortkomne varer.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da Kjøperen mottok den. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som av hensyn til hygiene og helsevern ikke er egnet for retur når varens forseglingen er blitt brutt.

Hva skal sendes tilbake, og hvor?

Ved bruk av angreretten skal Kjøperen sende varen tilbake til Selgeren i original emballasje sammen med en kopi av ordrebekreftelsen og angrerettskjema. Godt innpakket sendes pakken, ordrebekreftelsen og utfylt angrerettskjema til:

Billigfitness.no

PB 19

4855 Froland

 

9. Undersøkelse av varen

Når Kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må Kjøperen melde fra til Selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

 

10. Reklamasjon ved mangel

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Ved mangel i en leveranse ber vi Kjøper straks rette en henvendelse til tlf 23 96 01 32 eller til e-post info@billigfitness.no med ordrenummer og en beskrivelse av mangelen. Ved slike tilfeller ber vi Kjøperen ta vare på originalemballasjen. Avhengig av den konkrete situasjonen vil Kjøper motta videre instrukser.

Er reklamasjonen berettiget refunderer Selger Kjøpers rimelige fraktomkostninger ved å sende varen i retur. I motsatt fall skal Kunden selv betale utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse.

Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje. Kjøper har selv ansvaret for pakken/varene inntil Selgeren mottar den. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. sporingsnummer. Bemerk! Selger aksepterer ikke pakker som blir sendt pr. postoppkrav.

Ved forsinket leveranse av varen må krav rettes til Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

 

11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom Selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Selgeren.

Oppfyllelse: Dersom Selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan Kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selgeren at det står i vesentlig misforhold til Kjøperens interesse i at Selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som Kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til Selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.

 

12. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan Kjøperen kreve at Selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg Kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for Kjøperen, uten risiko for at Kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for Kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om Kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan Kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan Kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan Kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til Selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Selger. 

 

13. Selgerens rettigheter ved Kjøperens mislighold

Dersom Kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra Kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom Kjøperen ikke betaler, kan Selgeren fastholde kjøpet og kreve at Kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøper, kan Selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom Kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre Kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra Kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra Kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom Kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom Kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Selgeren belaste Kjøper med et gebyr på kr 199,- som dekker administrasjon og retur av varen.

  

14. Personopplysninger

For at Kunden skal kunne inngå avtale med Billigfitness.no har Selgeren behov for kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Med mindre Kjøperen samtykker til noe annet, kan Selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Selgeren skal få gjennomført avtalen med Kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Hvis Selgeren vil benytte Kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende Kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Selgeren innhente Kjøperens samtykke. Selgeren må gi Kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen kan enkelt kontakte Selger, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

På billigfitness.no anvendes cookies / informasjonskapsler med det formål å optimalisere nettbutikken og dets funksjonalitet, og dermed gjøre besøket så enkelt som mulig for Kunden. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan dette gjøres avhenger av hvilken browser som benyttes.

Loggstatistikk

Vi bruker en loggstatistikk på billigfitness.no som innebærer at et statistikksystem oppsamler informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende nettbutikken har, hvor Kundene kommer fra samt hvor i nettbutikken Kunden forlater siden mv. Loggstatistikken benyttes kun med det formål å optimalisere billigfitness.no. Det tas forbehold om stave- og skrivefeil.

  

15. Konfliktløsning

Kjøp av varer på Billigfitness.no er underlagt norsk lov. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.